VEDTÆGTER

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

VEDTÆGTER.  

 • 1:

Foreningens navn er Næsby Tarup Folkedansere, stiftet den 29. april 1946.
Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune.

 

 • 2:

Foreningen er medlem enten af DGI, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, og/eller DF – Danske Folkedansere. Øvrige foreningsmedlemskaber

tegnes af bestyrelsen til prøvelse på generalforsamlingen.

 • 3:

Foreningens formål er at virke for bevarelse og brug af dansk folkedans, spillemandsmusik, folkedragter og dermed beslægtet kulturelt arbejde.

Formålet søges opnået ved:

 • Undervisning i dansk folkedans.
 • Deltagelse i stævner og opvisninger.
 • Hjælp til fremstilling af danske folkedragter.
 • Støtte til uddannelse af instruktører i folkedans, spillemænd og syning af folkedragter.

 

 • 4:
  1. Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer.
  2. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Bestyrelsen forelægger eksklusionen for den førstkommende generalforsamling ved særskilt punkt på dagsordenen.

 

 • 5
 1. Generalforsamlingen, der afholdes i marts måned, er foreningens øverste myndighed Indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem
 2. eller ved annoncering senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse med følgende mindste dagsorden:
 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingenter for aktive medlemmer. Kontingentet gælder for en sæson, (september - august).
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisorer og -suppleant.
 8. Valg af fanebærer og fanebærersuppleant
 9. Eventuelt.
 1. Alle aktive, kontingentbetalende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.
 2. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 3. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning.
  Der skal afholdes skriftlig afstemning såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker det.
  Beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer ved simpelt relativt flertal, undtagen i tilfælde nævnt under
 4. § 8 og § 9 stk. 1. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 5. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 6. Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger. Der kan dog foretages vejledende afstemninger. Ekstraordinær generalforsamling
 7. afholdes når et flertal af bestyrelsen, eller mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Der skal fremsættes skriftligt, motiveret
 8. dagsorden. Indkaldelse skal foretages umiddelbart og med 14 dages varsel.
 9. Der kan på en ekstraordinær generalforsamling kun behandles de punkter, der er fremsat med skriftligt motiveret dagsorden

 

 

 

 • 6:
 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formanden vælges på lige årstal sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vælges på ulige årstal
 2. sammen med 1 bestyrelsesmedlem. Der vælges 1 bestyrelses suppleant for et år.
 3. Der vælges 2 revisorer, der er på valg skiftevis hvert andet år. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år.
 4. Der vælges 1 fanebærer på ulige årstal. Der vælges 1 fanebærersuppleant for 1 år.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Hvis formanden fratræder i valgperioden indtræder næstformanden som
 6. formand. Hvis kassereren fratræder i valgperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 7. Bestyrelsen vælger selv danseledere og musikere.
 8. Bestyrelsen fastsætter kontingent for passive medlemmer samt opkrævningsmåde.
 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er mødt. Der skrives referat af bestyrelsesmøder og generalforsamling.
 10. Generalforsamlingens referat offentliggøres til alle medlemmer. Kan evt. ske ved opslag minimum 3 danseaftener.
 11. Foreningen tegnes kassereren. Dog skal optagelse af lån, handel med værdipapirer og fast ejendom først godkendes på en generalforsamling.

 

 

 • 7:
 1. Kassereren fører en kassebog og en medlemsfortegnelse.
 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen. Revisorerne har til enhver tid ret til at
 3. efterse regnskab og beholdninger.

  • 8:

Ændring af vedtægterne kræver, at mindst 1/3 af foreningens stemmeberettige medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

 

 • 9:
 1. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor, eller ved almindeligt stemmeflertal blandt
 2. de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
 3. Den opløsende generalforsamling drager omsorg for at evt. midler tilfalder foreninger eller sammenslutninger i Odens Kommune, der udfører
 4. folkeoplysende virksomhed beslægtet med folkedans.

 

 

Senest ændret på ordinær generalforsamling den 15-03-2016